Samurai: Kadosh

“Samurai is out now on the legendary French brand Family Piknik.” Kadosh.